Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТА НА ФИРМА „ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ГРУП

 

Настоящата политика за поверителност на уебсайта на фирма за поддръжка и управление на недвижими имоти Фасилити Мениджмънт Груп ЕООД  („политика/та за поверителност“) съдържа информация относно обработването на лични данни на посетителите на уебсайта http://www.fmgbg.com („уебсайтът/а“).

Уебсайтът е собственост на “Фасилити Мениджмънт Груп” ЕООД, с ЕИК: 175368864, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 5, ет. 6, офис 33-34, Република България (наричано по-долу „ФМГ” ЕООД, „Ние” или „Нас”).

 

  1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАЩО НИЕ ГИ ОБРАБОТВАМЕ

Всеки път когато посетителите на уебсайта разглеждат съдържанието на уебсайта и/или използват функционалностите на уебсайта, включително за изпращане на запитвания чрез уебсайта, Ние събираме определена информация, чрез която може да се идентифицират посетителите на уебсайта („лични данни“), включително чрез технологии за проследяване в интернет (напр. бисквитки), както и лични данни, въведени саморъчно в интерфейса на уебсайта, за целите на контакт с посетителите на уебсайта и предоставяне на информация относно нашите услуги, за анализиране на поведението и интересите на посетителите по отношение на статиите, новините и друга информация, публикувана на уебсайта; както и за целите на абонамент за бюлетина на „ФМГ”.

Видовете лични данни, които събираме, когато посетителите разглеждат съдържанието на уебсайта, = въвеждат саморъчно данни за контакт с нас или предоставят в процеса на абонамент за нашия бюлетин, включват име, IP адрес, телефонен номер, адрес за електронна поща, както и данни относно интересите и поведението на посетител. Информация относно обработването на личните данни на кандидатите за работа, събрани чрез уебсайта може да намерите в Известието за поверителност за кандидатите за работа. За да прегледате нашите правила по отношение на автоматичното обработване на лични данни и употребата на технологии за проследяване в интернет, вижте Политиката за бисквитките на „ФМГ, представляваща неразделна част от настоящата политика за поверителност.

 

  1. КАК СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Събраните чрез уебсайта лични данни се обработват предимно с помощта на компютърни и електронни средства, като се предприемат мерки за сигурност за да се намалят до минимум рисковете от унищожаване или загуба, включително случайната загуба на тези данни, неоторизиран достъп или обработване без съгласие или което не е в съответствие с целите, за които тези данни се събират и които са посочени в настоящата политика за поверителност.

 

III. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез Уебсайта се събират и обработват различни видове лични данни за различни цели на различни правни основания, както следва:

а) личните данни, свързани с посещението на посетителя в уебсайта и събрани чрез бисквитки се обработват на основание законния интерес на „ФМГ“;

б) личните данни, въведени саморъчно от посетителите във формулярите за контакт, поместени на уебсайта, се обработват с цел организиране на срещи с посетителите и/или техни представители на основание предприемане на стъпки по тяхно искане за сключване и изпълнение на договори свързани с нашите услуги;

в) личните данни, предоставени лично (ръчно) от посетителите в процеса на предоставяне на обратна връзка, електронната комуникация или абонамент за нашия бюлетин, се обработват на основание на законния интерес на „ФМГ“, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство за защита на данните за целите на електронния маркетинг, както и с изричното съгласие на посетителя.

 

  1. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Освен ако приложимото законодателство не предвижда друго, обработването на личните данни въз основа на съгласие, като например данните, предоставени за маркетингови дейности, се съхраняват доколкото е необходимо за изпълнение на съответните цели във връзка с актуализирането на проявения от посетителите интерес към нашите услуги. Посетителите, абонирани за нашия бюлетин, ще бъдат помолени да подновят съгласието си не по-късно от 2 (две) години след първоначалния абонамент или след подновяването на предишното им съгласие. Личните данни на посетителите, които не са подновили съгласието си и за които „ФМГ“ не може да демонстрира други правни основания с оглед обработването на личните им данни, се изтриват без ненужно забавяне.

Личните данни, свързани с изпълнението на договори се съхраняват за срока на договора и 5 години след неговото прекратяване, освен ако приложимото законодателство не предвижда друго.

 

  1. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

„ФМГ“ разкрива Личните данни, събирани на Уебсайта, само доколкото това е позволено от закона. Личните данни могат да се обработват и разкриват на:
(i) консултантите и изпълнители на „ФМГ“, като напр. счетоводители, адвокати, ИТ специалистите по поддръжка, системните администратори, разработчиците на уебсайтове и маркетинговите компании, действащи в качеството си на обработващи данни и предоставящи на „ФМГ“ специфични технически и организационни услуги във връзка с уебсайта или маркетинга на нашите продукти;

(ii) полицейските и съдебните органи, в съответствие със закона и при поискване от тях, или в случай, че има основателни причини да се смята, че такова разкриване е разумно и задължително за целите на (1) разследване, предотвратяване или предприемане на инициативи във връзка с предполагаеми незаконни дейности или подпомагане на националните надзорни органи; (2) подготвяне на защита срещу искове или обвинения на трети страни, защита на сигурността на собствения ни уебсайт и на компанията; (3) упражняване или защитаване на правата, собствеността или сигурността на „ФМГ““, неговите клиенти, служители и трети страни.

„ФМГ“ обработва личните данни, използвайки своите сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз. В случаите, когато „ФМГ“ прехвърля лични данни извън Европейското икономическо пространство, те гарантират, че съответната държава е установила, че има адекватно ниво на защита на личните данни или „ФМГ““ изисква от партньора си да сключи стандартните договорни клаузи, с оглед защитата на прехвърлените лични данни.

 

  1. ПРАВА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ДАННИ

Посетителят винаги има право да получи потвърждение дали съществуват или не лични данни за него / нея, дори ако те все още не са записани, както и да получи съобщение в разбираема форма за това обстоятелство.

Посетителят има право също да получи информация за източника на личните данни; целите и методите на обработването им, логиката, прилагана в случай на обработване, което се извършва с помощта на електронни инструменти; идентификационните данни за администратора на личните данни и обработващите данните; както и посочване на лицата или категориите лица, чиито лични данни могат да бъдат предавани (в съобщенията) или които биха могли да бъдат разпознати, напр. от обработващите личните данни или от представители (агенти) като инспектори на данните или обработващи данните.

Посетителят има право също да поиска актуализация, корекция или, когато той / тя има интерес да го направи, включване на Лични данни, изтриване, преобразуване в анонимен формуляр или блокиране на личните данни, които са обработени в нарушение от закона, включително данни, които не е задължително да се съхраняват във връзка с целите, за които са били събрани или впоследствие обработени; декларация, че горепосочените операции са били разкрити, включително по отношение на тяхното съдържание, на онези страни, на които са били съобщени данните, с изключение на случаите, в които подобно изпълнение се оказва невъзможно или налага използването на методи, които очевидно са непропорционални на защитените права. Посетителят може да поиска също преносимостта на своите данни.

Независимо от това посетителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, дори ако това е от значение за обхвата на събирането, обработката на отнасящите се до него / нея Лични данни, за целите на изпращане на рекламни или директни маркетингови материали или за провеждане на пазарни проучвания или търговски комуникации, като посетителят има право да поиска ограничение на обработката на отнасящи се до него / нея лични данни. Правото на възражение може да бъде упражнено специално по отношение на един или повече методи за изпращане на маркетингови съобщения.

Посетителят има право да подаде жалба до надзорния орган, както и да оттегли вече даденото съгласие за обработване на личните му данни.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата политика за поверителност е изготвена и се регулира от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679/ЕС). Доколкото Общият регламент относно защитата на данните не урежда съответния въпрос, по отношение на настоящата политика за поверителност се прилага законодателството на Р. България.

Промените в приложимото законодателство, включително Общия регламент относно защитата на данните може да наложат промени в настоящата политика.

В случай, че се нуждаете от информация или съдействие относно обработването на Вашите данни или с оглед упражняването на правата ви като субекти на данни, може да се свържете с нас на следния имейл адрес info@fmgbg.com Прилагането на настоящата политика за поверителност и обработването на личните данни от „ФМГ“ на уебсайта се намира под контрола на Комисията за защита на личните данни, адрес: бул. „проф. Цветан Лазаров” №2, гр. София 1592, уебсайт: https://www.cpdp.bg/en/, адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

В зависимост от Вашето местоживеене може да се обърнете към друг надзорен орган в рамките на Европейския съюз. Списък на надзорните органи в ЕС може да намерите на адрес: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Абонирайте се за бюлетин